Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,

o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3. udzieleniu pomocy w sporządzeniu pisma, z wyłączeniem pism procesowych

w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wszelkie dziedziny prawa z wyłączeniem spraw:

• podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

• spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

• spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez:

adwokatów,

radców prawnych,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z upoważnienia wyżej wskazanych osób, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,

w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych organizacjom pozarządowym nieodpłatna pomoc prawna może być również świadczona przez:

doradcę podatkowego – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

osobę która:

• ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

• korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

• nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby wskazane w punkcie 4 lit b niniejszej informacji, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radca prawnym albo doradca podatkowym.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863);

3. która uzyskała zaświadczenie (potwierdzające uprawnienie osób – wdów lub wdowców – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinne pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych), o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz 2015 r. poz. 693),

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

5. która nie ukończyła 26 lat,

6. która ukończyła 65 lat,

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Prawo do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się poprzez:

1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w przypadku osoby której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – w przypadku osoby która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,

3. przedłożenie zaświadczenia (potwierdzającego uprawnienie osób – wdów lub wdowców – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinne pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych), o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – w przypadku osoby która uzyskała takie zaświadczenie;

4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa – w przypadku osoby, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego;

5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osoby, która nie ukończyła 26 roku życia i osoby, która ukończyła 65 rok życia (np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy);

6. złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanej w niżej wskazanym wzorze oświadczenia

– w przypadku osoby, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osobie uprawnionej (z wyłączeniem osoby która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty) wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255), a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-5 niniejszej informacji.

 

Ze środków przekazanych przez  Miasto Białystok z dotacji Wojewody