Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz z zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego poprzez organizację dodatkowych zajęć, dzięki czemu wzbogaci się wiedzę i umiejętności uczniów.

Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI oraz uczniów klasy IV w roku szkolnym 2014/2015 (aktualnie klasa III) ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku- łącznie 62 osoby.

W ramach projektu przewidziany jest szereg bezpłatnych zajęć:

Zajęcia projektowania robotów lego - w wymiarze 120 godzin dydaktycznych na Uczestnika. Zajęcia będą łączyć ze sobą zagadnienia z dziedziny fizyki, matematyki, informatyki poprzez tworzenie projektów z klocków i programowanie ich na komputerach. Uczestnicy będą pracować na klockach konstrukcyjnych umożliwiających skonstruowanie robota wyposażonego w profesjonalne silniki i sensory. Uczestnicy zapoznają się z definicją robotyki, sztucznej inteligencji, możliwościami zastosowania robotów w przemyśle oraz życiu codziennym. Zajęcia pozwolą na kształtowanie umiejętności wyrażania swojego zdania, wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz programowania i korzystania z nowoczesnych aplikacji.

Zajęcia matematyczne - w wymiarze 30 godzin dydaktycznych z nauczycielem oraz 5 godzin dydaktycznych na platformie Moodle. Zajęcia będą obejmować powtarzanie i ćwiczenie umiejętności podstawowych, rozwiązywanie nietypowych zadań, rozwijanie zainteresowań matematycznych, wzbogacanie oraz rozwijanie logicznego i kreatywnego myślenia, doskonalenie w praktyce wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki. Stopień trudności stawianych zadań będzie indywidualnie dostosowany do tempa pracy Uczestnika.

Zajęcia z języka angielskiego – w wymiarze 60 godzin dydaktycznych oraz 5 godzin dydaktycznych na platformie Moodle. Zastosowana będzie metoda komunikacyjna (Communicative Approach), która zakłada, że najłatwiej przyswajać język obcy poprzez konwersację, nauka poprzez ruch (Metoda Reagowania Ciałem), w której stawia się na łączenie aspektów ruchowych i werbalnych nauki języka.

Zajęcia z języka niemieckiego - 60 godzin dydaktycznych oraz 5 godzin dydaktycznych na platformie Moodle. Zastosowana będzie metoda komunikacyjna (Communicative Approach), która zakłada, że najłatwiej przyswajać język obcy poprzez konwersację, nauka poprzez ruch (Metoda Reagowania Ciałem), w której stawia się na łączenie aspektów ruchowych i werbalnych nauki języka.

Warsztaty plastyczne - w wymiarze 30 godzin dydaktycznych oraz 5 godzin dydaktycznych na platformie Moodle. Zajęcia będą obejmować szkic i malarstwo, jako formę ćwiczenia płynności, giętkości i oryginalności myślenia, ułatwiającą przygotowanie się do pracy na dużym formacie, minimalizująca powstawanie błędów w zakresie kompozycji, proporcji i perspektywy. Zapoznanie się z podstawowymi technikami rysunkowymi.

Warsztaty fotograficzne - w wymiarze 30 godzin dydaktycznych oraz 5 godzin dydaktycznych na platformie Moodle. Zajęcia będą obejmować prezentacje multimedialne oraz zajęcia praktyczne. Uczestnicy będą się uczyli obsługi aparatu, nauczą się kreatywnie fotografować obiekty, poznają różne rodzaje kompozycji.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w mówieniu i czytaniu – w wymiarze 30 godzin dydaktycznych oraz 5 godzin dydaktycznych na platformie Moodle. Zajęcia będą obejmować m.in. stymulowanie rozwoju intelektualnego poprzez usprawnienie funkcji percepcyjno- motorycznych, podniesienie umiejętności czytania i pisania, usprawnianie pamięci, wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi, wzmacnianie procesów motywacyjnych do podejmowania wysiłku umysłowego, usprawnianie funkcji słuchowo- językowych, doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, literopodobnym, zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem lub wygrywaniem rytmu melodii na instrumentach perkusyjnych (usprawnianie koordynacji słuchowo- ruchowo- wzrokowej).

Zajęcia sportowo- rozwojowe:

1. Zajęcia Karate - w wymiarze 30 godzin dydaktycznych zajęć z trenerem. Zajęcia będą

obejmować kształtowanie sprawności ruchowej oraz cech charakteru. Dzieci poznają swoje ciało i jego możliwości, swoje słabe i silne strony. Poprzez współzawodnictwo kontakt z przeciwnikiem uczą się szacunku dla innych i dla siebie. Poznają konsekwencję swojej agresji i dowiadują się, jak mogą nad nią panować.

2. Zajęcia gry w szachy - w wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą narzędziem stymulującym rozwój intelektualny i emocjonalny oraz rozwijającym potencjał ucznia. Uczestnicy rozwiną umiejętność panowania nad sobą, wytrwałości, przezorności i odwagi, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje.

3. Zajęcia pływania – w wymiarze 30 godzin dydaktycznych. Zajęcia z instruktorem pływania będą obejmować naukę pływania oraz wpłyną na rozwój w zakresie sprawności motorycznej, czasu reakcji, możliwości koncentracji, inteligencji, niezależności, radzenia sobie z nowymi, nieznanymi sytuacjami.

4. Obóz sportowo - językowy- w wymiarze 5-dniowego wyjazdu. Zajęcia będą ukierunkowane na promocję zdrowego stylu życia oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi w formie pozaszkolnej.

Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne i humanistyczne:

1. Zajęcia przyrodniczo - ekologiczne - w wymiarze 30 godzin dydaktycznych oraz 5 godzin dydaktycznych na platformie Moodle. Zajęcia będą obejmować samodzielne wykonywanie prostych doświadczeń, doskonalenie umiejętność prowadzenia obserwacji terenowych, prowadzące do zrozumienia roli i miejsca człowieka w przyrodzie oraz proekologicznych zachowań .

2. Wyjazdy do miejsc na Podlasiu posiadających walory przyrodnicze, historyczne oraz innych miejsc inspirujących uczniów do okrywania i zrozumienia świata samodzielne - uczestnicy wyjazdów będą rozpoznawać zwierzęta oraz badać rośliny występujące w tych miejscach, poprzez prowadzenie np. obserwacji mikroskopowych . Poprzez wyjazdy zostaną zachęceni do doświadczania oraz uczestnictwa w działaniach innowacyjnych, rozwijających ich zainteresowania.

3. Zajęcia humanistyczne - w wymiarze 30 godzin dydaktycznych oraz 5 godzin dydaktycznych na platformie Moodle. Zajęcia będą obejmować kształcenie umiejętności pracy z pomocami dydaktycznymi- map, atlasy, teksty źródłowe, programy multimedialne, dyskusje na tematy historyczne, uzupełnianie wiedzy polonistycznej. Prowadzone będą zajęcia budujące umiejętności dziennikarskie, pisarskie, pięknego mówienia, przełamywania nieśmiałości i tremy podczas wystąpień przed publicznością.

 

ZAJĘCIA HUMANISTYCZNE

W kwietniu odbyły się 2 zajęcia pt."Śladami rodu Branickich", które odbyły się w pałacu oraz były poprowadzone w kościele Św. Rocha - "Białystok z lotu ptaka - podziwiamy panoramę miasta z tarasu widokowego".

Zapraszamy do oglądania zdjęć tutaj

 

 POKL